Produktet Auto nivelant Dysheme industriale WS-300

DYSHEME INDUSTRIALE

Përshkrimi

WS-300 është material në përbërje të çimentos dhe mineraleve të forta që përdoret për rrafshimin përfundimtar të sipërfaqeve të betonit dhe estrihit.

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Vetëm në beton të freskët. Rezistente ndaj ngrirjes, rezistent në yndyrëra dhe agjente kimikë antistatik, masën e cimentos e bën më të dendur etj.

Sipërfaqja në të cilën do të vendoset materiali VS 300 duhet të jetë beton masiv i trashësisë minimale 12 cm dhe marka e betonit nuk duhet të jetë më e ulët se C 25/30 me kushtin që faktori ujë-beton të mos jetë i ulët. Në siperfaqen në të cilën do të betonohet vendosim rrjetën armiruese sipas projektuesit.

 

Ndërmjet mureve (shtyllave) dhe pllakave të betonit vendosim shirite të trashësisë 1cm të cilat bëjnë ndarjen në mes të pllakës së betonit nga muret. Për të aplikuar materialin VS300 duhet të sigurohemi që betoni i aplikuar paraprakisht ka filluar të forcohet dhe pas aplikimit të materialit VS300 fillojmë rrafshimin me pajisjen e quajtur helikopter deri në shtresën vezulluese të betonit.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Për dysheme industriale

Konsumi: 1,65 kg/m² varësisht prej trashesise se shtresës.

Dokumentet teknike

MSDS (WS-300)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (WS-300)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte