Produktet Llaçra Gips plast 200

GIPS PLAST

Përshkrimi

Gips Plast 200 është llaç rrafshues në bazë të Gipsit e cila përdoret në siperfaqe paraprakisht të suvatuara me llaç themelorë apo rrafshues (gips,gëlqere,qimento) si dhe gips pllaka.

Netto: 25 Kg

UDHËZIME

Substrati duhet të mos ketë përmbajtje pluhuri, vajrash ose mbetjesh të tjera si dhe duhet të jetë izoluar nga përshkrimi i ujit, përpara se të fillojë aplikimi i Gips plast 200.

Materiali përgatitet duke shtuar 12-15 litër ujë të rrafshimin fillestar dhe final të mureve të brendshme dhe tavaneve pastër deri në përfitimin e masës homogjene. 

 

Masën e lëmë të qëndrojë së paku 5 min dhe pastaj përsëri e përziejmë dhe i shtohet ujë sipas nevojës. Masa e përgatitur në këtë mënyrë duhet të harxhohet brenda 1 ore pas përgatitjes. Baza në të cilën do të bëhet rrafshimi duhet të jetë e pastër dhe e fortë. 

 

Të mos shtohet ujë gjatë fazës së fortësimit të materialit.

12 muaj prej datës së prodhimit në qoftë se magazinohet me paketim origjinal, të padëmtuar, dhe në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat

INFORMATA

Gips plast 200 përdoret për të krijuar një shtresë bazë mbi siperfaqet e murreve. Përbën substratin ideal për shtresat e mëvonshme që do të apilkohen në shresen finale.

Përafërsisht 1-4 kg/m²

Dokumentet teknike

MSDS (Gips plast 200)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (Gips plast 200)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte