Sistemet Valipik

VALIPIK

Vali shpërblen klientët besnik përmes programit Valipik! Pikët të cilat gjindën në disa produkte mund ti mbledhni (shiko më poshtë për manual) mbledhura mund t’i shëndroni në dhurata. Më poshtë mund ta gjeni katallogun e të gjitha dhuratave të cilat mund të fitohen. 

MANUALI DHE DHURATAT