Produktet Baza Beton contact

Përshkrimi

Beton contact është emulsion polimeresh, e cili stabilizon substratin dhe siguron ngjitjen e fortë të fasadave dekorative, llaçit, hidroizoluesve etj.

 

Duke penetruar brenda poreve të betonit, funksionon si shtresë lidhëse ndërmjet substratit, dhe bojës, ngjitësit, llaçit, fasadës etj.

Netto: 25 Kg , 15 Kg dhe 5 Kg

UDHËZIME

Sipërfaqja që do të trajtohet me Beton Kontakt duhet të jetë e pastër, pa mbetje pluhuri, yndyre ose mbetje të tjera.

Beton Contact përzihet në paketimin e vet, dhe më pas aplikohet në substrat me brush ose rrul, para se të aplikohen shtresat e mëvonshme.

12 muaj prej datës se prodhimit, nese ruhet ne paketimin origjinal, te pademtuar, dhe ne ambiente me temperatura +5°C dhe +35°C. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejte në diell ose në ngrica.

INFORMATA

Beton Contact është produkt që përdoret direkt prej paketimit, dhe siguron ngjitjen e shtresave të mëvonshme në beton. Është e përshtatshme për aplikim në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

150-200 g/m² në varësi të aftësisë absorbuese të substratit.

Dokumentet teknike

MSDS (BETON CONTACT)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (BETON CONTACT)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte