Produktet Baza Putzgrund

Përshkrimi

Eshtë emulsion Akrilik, i cili rekomandohet për stabilizimin e substrateve poroz, dhe për të siguruar ngjitjen e fortë ndërmjet substratit dhe fasadave dekorative ose produkteve të tjera që do të aplikohen ne më pas. Putzgrund është produkt i gatshëm për përdorim, dhe siguron ngjitjen e fasadave dekorative në substratet poroz si p.sh sipërfaqe të mbuluara me llaç, pllaka gipsi etj.

 

Stabilizon njëkohësisht problemet që mund të ketë substrati si p.sh pluhurëzimin ose fortësinë e ulët. Redukton ndjeshëm dhe aftësine absorbuese të substratit për ujë, dhe si rrjedhim koha e tharjes së fasadave dekorative përmiresohet ndjeshëm.

Netto: 20 Kg , 15 Kg dhe 5 Kg

UDHËZIME

Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë e thate, e pastër, pa mbetje pluhuri, yndyre ose mbetje të tjera.

Putzgrund përzihet në paketimin e vet, dhe më pas aplikohet në substrat me brush ose rrul, para se të aplikohen shtresat e mëvonshme.

12 muaj prej datës se prodhimit, nese ruhet ne paketimin origjinal, te pademtuar, dhe ne ambiente me temperatura +5°C dhe +35°C. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejte në diell ose në ngrica.

INFORMATA

Putzgrund është produkt i gatshem per përdorim, dhe siguron ngjitjen e fasadave dekorative në substratet poroz sip.sh siperfaqe të mbuluara me llaç, pllaka gipsi etj. Stabilizon njëkohësisht problemet që mund të ketë substrati si p.sh pluhurezimin ose fortësinë e ulët. Redukton ndjeshëm dhe aftesine absorbuese të substratit për uje, dhe si rrjedhim koha e tharjes së fasadave dekorative përmirësohet ndjeshem.

150-200 g/m² në varësi të aftësisë absorbuese të substratit.

Dokumentet teknike

MSDS (PUTZGRUND)

Fleta e të dhënave të sigurisë së produktit (MSDS) është një dokument që liston informacione në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë për përdorimin e substancave dhe produkteve të ndryshme. (PDF) (ENGLISH)

TABELA TEKNIKE (PUTZGRUND)

Tabela teknike është një dokument që përmbledh performancën dhe karakteristikat e detajizuara kimike të produktit (PDF) (ENGLISH)

Produkte